Privacyverklaring Homediq Europe B.V

Homediq Europe B.V. bezit en exploiteert een online platform dat klanten verbindt met gecertificeerde medische laboratoria. Met Homediq kunnen klanten laboratoriumtesten bestellen, beheren en volgen. Het online portaal van het bedrijf wordt gebruikt voor het ontvangen van resultaten van laboratoriumtesten voor mannen en vrouwen.

Om onze diensten te kunnen leveren, moeten we bepaalde persoonsgegevens van u verwerken. Homediq respecteert uw privacy en de persoonlijke gegevens die wij verwerken worden met de grootst mogelijke zorg en controle behandeld. 

In deze privacy- & cookieverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van onze website (www.homediq.com), waar wij informatie opslaan die wij van u hebben ontvangen.

  1. Op wie is deze privacy- & cookieverklaring van toepassing?

Deze privacy- en cookieverklaring is op u van toepassing wanneer:
u de diensten gebruikt en/of 
u de tests bestelt of gebruikt en/of 
u de website bezoekt en/of 
wanneer u contact met ons opneemt. 

  1. Wie is de gegevensbeheerder? 

Homediq is de gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De contactgegevens van Homediq zijn:

Homediq Europe BV
Dorpstraat 32
2451AR Leimuiden
[email protected]

  1. Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens van u verwerken:

Account op de website
Om onze Services te kunnen gebruiken, moet u een gebruikersaccount op de website aanmaken. Om dit te doen, moet u de volgende gegevens verstrekken:
Naam;
Contactgegevens
E-mailadres;
telefoonnummer;
geslacht;
Geboortedatum;
Alle overige informatie die we van u ontvangen via onze website.

Als u als bedrijf bent geregistreerd, verwerken wij verder:
Bedrijfsnaam;
Inschrijvingsnummer bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Afhandelen van bestellingen en betalingen
Voor het afhandelen van bestellingen en het verwerken van uw betaling gebruiken wij de volgende gegevens: 
Bankrekeningnummer;
Informatie over de betalingsdienstaanbieder die u gebruikt;
Voor bedrijven: BTW-nummer;
Alle andere gegevens die aan u zijn verstrekt met betrekking tot betalingen.

Tests per post verzenden
Nadat de betaling is ontvangen, sturen we de test (en) per post naar u op. Hiervoor hebben we nodig:
Contactgegevens;
Afleveradres, postcode, land;
Factuuradres.

Enquêtes/vragenlijsten
Als u productfuncties voorstelt of andere feedback geeft over de Services, kunnen we deze gebruiken zonder enige verplichting jegens u. Alle feedback, opmerkingen of suggesties die u ons geeft op een openbaar platform met betrekking tot Homed-IQ of de Diensten (“Feedback”) is vrijwillig, en u verleent Homed-IQ hierbij een eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt, royalty vrij recht en licentie om Feedback op een wettige manier te gebruiken.

E-mail
Als u per e-mail contact met ons opneemt, is het mogelijk dat we die correspondentie bewaren.

Resultaten presenteren op onze website
Om onze laboratorium testservices zo goed als mogelijk te kunnen leveren, moeten we gegevens aan enkele personen binnen ons bedrijf bekend maken, waaronder de arts, het geaccrediteerde laboratorium en onze IT-dienstverleners. Zodra u een product bij ons aanschaft dienen uw bestelgegevens te worden verwerkt zodat de test naar u kan worden verstuurd. 

Het geaccrediteerde laboratorium heeft uitsluitend op een gepseudonimiseerde manier toegang tot uw geboortedatum, uw testmonster en de daarin gepubliceerde testresultaten. Het geaccrediteerde laboratorium heeft geen toegang tot uw andere persoonlijke informatie en de gegevens waartoe het toegang heeft, kunnen niet aan u worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie die afzonderlijk in onze database wordt bewaard.

Nadat Homediq de resultaten heeft ontvangen, kan Homediq de resultaten aan u presenteren per email of zullen deze toegankelijk zijn op de beveiligde portaal via de Homediq-website. Homediq zal hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen tijdens het bestelproces. 

Privacy van kinderen
We zullen niet bewust persoonlijke gegevens verzamelen van website gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar. We vertrouwen op uw belofte in de algemene voorwaarden, dat u ouder bent dan 18 jaar. U mag de Homediq-website of de bijbehorende services niet gebruiken, inclusief het kopen van producten als u geen 18 jaar of ouder bent.

  1. Wat zijn de toepasselijke wettelijke gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als er een wettelijke grond is. Voor de verwerking van genetische gegevens, gezondheidsgegevens of andere gegevens vragen wij altijd uitdrukkelijke uw toestemming. 

We kunnen ook uw toestemming vragen voor bepaalde gegevens verwerkingsactiviteiten, bijvoorbeeld wanneer we e-mails willen verzenden voor marketingdoeleinden. In sommige gevallen hebben we een legitiem belang voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens waarbij we geen disproportionaliteit schenden op uw privacy. Bijvoorbeeld als u een bestaande klant bent en wij willen u op de hoogte houden van interessante ontwikkelingen rondom Homediq. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Alle andere vormen van gegevensverwerking worden uitgevoerd voor de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten voordat we u diensten of tests leveren.

  1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens hebben verkregen. In principe kunnen we uw persoonlijke gegevens maximaal één (1) jaar bewaren na het beëindigen van onze zakelijke relatie, tenzij we uw persoonlijke gegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens bewaren die nodig zijn voor gerechtelijke procedures, klachten en geschillen zolang dit nodig is om onze belangen te beschermen.

  1. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Personen die voor Homediq werken, hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens op een need-to-know-basis. Deze personen zullen echter nooit toegang hebben tot genetische gegevens, gegevens over gezondheid of uw testresultaten. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een medisch professional onder de geheimhoudingsplicht. 

Informatie kan worden gedeeld met externe partners die namens ons informatie verwerken. Homed-IQ maakt gebruik van externe partners voor onder meer de technische werking en verbeteringen van de website, het verspreiden van nieuwsbrieven en gerichte marketing inclusief retargeting (bijvoorbeeld aanbevelingen op basis van uw voorkeuren), evenals voor uw beoordeling van ons bedrijf en onze producten. We delen onder andere bepaalde informatie, zoals het ordernummer, naam en e-mailadres, met TrustPilot, zodat namens ons een uitnodiging kan worden verzonden aan klanten om ons te beoordelen op de website van TrustPilot. Als u ervoor kiest om een beoordeling achter te laten, is TrustPilot de gegevensbeheerder voor de verstrekte informatie. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers in onze opdracht en verwerken gegevens waarvan wij de gegevensbeheerder zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan het uitvoeren van de overeenkomst die met ons is gesloten en zijn onderworpen aan geheimhoudingsverklaringen. Wij hebben schriftelijke verwerkers overeenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken.

We kunnen uw persoonsgegevens op hun verzoek aan de bevoegde autoriteiten verstrekken voor zover wettelijk vereist of voor zover nodig om onze rechten in gerechtelijke procedures of onderzoeken te verdedigen. 

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen

  1. Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Onze externe serviceproviders bevinden zich mogelijk in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die mogelijk geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zullen we een overeenkomst voor gegevensoverdracht aangaan op basis van de standaard contractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie voordat we dienstverleners buiten de EER inschakelen. 

  1. Zijn uw persoonlijke gegevens veilig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg en controle. Dit betekent dat we passende technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat alle informatie correct, actueel en volledig is en om te voorkomen dat onbevoegde personen binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen. We beschermen onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

  1. Waar kunt u verzoeken om toegang, rectificatie, wissen en beperking indienen?

U kunt te allen tijde, met redelijke tussenpozen, uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen. Na uw inspectie kunt u ons verzoeken om onjuiste informatie te corrigeren of te wissen of ons de verwerking van uw persoonlijke gegevens te laten beperken. 

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Om dit recht en de rechten zoals hierboven vermeld uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Klachten?
Als u klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze privacyverklaring. We helpen u graag met het vinden van een oplossing. Lukt dat niet, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens); meer informatie over het indienen van een klacht vindt u op deze pagina.

Vragen?
We nemen uw privacy zeer serieus en proberen uw privacy zo goed als mogelijk te beschermen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of u wilt uw rechten inroepen, dan kunt u ten aller tijden contact met ons opnemen via [email protected].

Deze privacyverklaring kan op elk moment wijzigen. Op de website vindt u altijd onze actuele privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2020.